ថង រតនៈចក្រវាឡ

ថង រតនៈចក្រវាឡ

Thorng Rattanak Chakaval

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++