ណុច ភ័ក្រសំណាង

ណុច ភ័ក្រសំណាង

Noch PhakSamnang

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Mobile App (Flutter)
  2. C++OOP