ចំរើន ឩត្តមបញ្ញា

ចំរើន ឩត្តមបញ្ញា

Chamreun Oudompanha

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Node.js +Express
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap