សួន វ៉ាស៊ីនីត

សួន វ៉ាស៊ីនីត

Suon Vasinith

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS