ម៉ៃ​ អាណេះ​

ម៉ៃ​ អាណេះ​

Mai Anes

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++