ហ៊ឹម​​ សុភាព

ហ៊ឹម​​ សុភាព

Him Sopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++