ឈុន បញ្ញា

ឈុន បញ្ញា

Chhun Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network