សៅ សុវណ្ណភូមិរ៉ា

សៅ សុវណ្ណភូមិរ៉ា

Sao Sovannaphoumra

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning