សេង បញ្ញាឬទ្ឋិ

សេង បញ្ញាឬទ្ឋិ

Seng Panharith

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++