សុខ សុដា

សុខ សុដា

Sok Soda

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++