អ៊ូ តាំងឡុង

អ៊ូ តាំងឡុង

Ou tanglong

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++