សេង ម៉េងហួរ

សេង ម៉េងហួរ

Seng MengHour

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី BELTEI International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++