រុណ ម៉ៅ

រុណ ម៉ៅ

Run Mao

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++