ស្រ៊ុន លីហ្សា

ស្រ៊ុន លីហ្សា

Srun Liza

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++