ហេង សុវណ្ណដារ៉ា

ហេង សុវណ្ណដារ៉ា

Heng Sovandara

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming