SOUKASEUM PMICHIT

SOUKASEUM PMICHIT

Soukaseum Pmichit

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Nationality : Lao

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap