អ៊ុំ ពិសាល

អ៊ុំ ពិសាល

Um Pisal

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server