ជា សឹង្ហតារារស្មី

ជា សឹង្ហតារារស្មី

Chea Singhtararaksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation