សេង វណ្ណឌី

សេង វណ្ណឌី

Seng Vandy

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network