គ្រីស ចាន់លាភសេង

គ្រីស ចាន់លាភសេង

Kriss Chanleapheng

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++