ម៉េង ច័ន្ទលីហ្សា

ម៉េង ច័ន្ទលីហ្សា

Meng Chanlisa

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++