ហុល មេសា

ហុល មេសា

Hol Mesa

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Asia Euro university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++