បូរ រិទ្ធី

បូរ រិទ្ធី

BO RITHY

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Setec Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++