លូ ផល្លី

លូ ផល្លី

Lou Phally

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop