ថេង សុវណ្ណពេជ

ថេង សុវណ្ណពេជ

Theng Sovanpich

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP