អ៊ុង សនមុនីបុត្រ

អ៊ុង សនមុនីបុត្រ

Oung Sornmunyboth

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++