រិទ្ធ​ឧត្តម

រិទ្ធ​ឧត្តម

Rith Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Rajamangala University of Technology Thanyaburi -RMUTT (Thailand)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++