រ៉ិល​ ឡងឌី

រ៉ិល​ ឡងឌី

Ril Longdy

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP