ភាវ​ សីហា

ភាវ​ សីហា

Pheav Seyha

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++