ជួន ពិទូរ័ត្ន

ជួន ពិទូរ័ត្ន

Chuon Piturath

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី ACLEDA Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++