គង់ គីមសាយ

គង់ គីមសាយ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. C# Beginning

ស្នាដៃ