សាន់ ភារៈ

សាន់ ភារៈ

Sann Phearak

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning