ហ៊ុយ  មួយហេង

ហ៊ុយ មួយហេង

Huy MouyHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++