ផាន់ ឩត្តមបញ្ញា

ផាន់ ឩត្តមបញ្ញា

Phan Uddam Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី American Intercon School-AIS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop