ឈុំ​ ដារ៉ា

ឈុំ​ ដារ៉ា

Chhum Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++