លឹម វណ្ណសក្តិ

លឹម វណ្ណសក្តិ

Lim Vannsak

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា