ប៉ូច ពៅពិសី

ប៉ូច ពៅពិសី

Poch PovPisey

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop