ដួង ចេស្តា

ដួង ចេស្តា

Duong Jesda

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី American Intercon School-AIS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++