ថុង ធិរិទ្ឋ

ថុង ធិរិទ្ឋ

Thong Thirith

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++