នុត សុវណ្ណារិទ្ឋ

នុត សុវណ្ណារិទ្ឋ

Nuth Sovannarith

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. Website Design With CSS