នុត សុវណ្ណារិទ្ឋ

នុត សុវណ្ណារិទ្ឋ

Nuth Sovannarith

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap