លីម​ តៃពូ

លីម​ តៃពូ

Lim tai Pou

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap