ធឿន និថាន

ធឿន និថាន

Thoeurn Nethan

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Panha Chiet University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++