សុខ សុធីន

សុខ សុធីន

Sok Sothin

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery