សូ​ រដ្ឋា

សូ​ រដ្ឋា

So Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap