សូ​ រដ្ឋា

សូ​ រដ្ឋា

So Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS