សុង ពិទូរ្យ

សុង ពិទូរ្យ

Song Pitou

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++