កាក់ ពិសិដ្ឋ

កាក់ ពិសិដ្ឋ

Kak Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop