ថៃ វ៉ាន់ណេត

ថៃ វ៉ាន់ណេត

Thai Vannet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5