អៀប ជិនឈុន

អៀប ជិនឈុន

Eab Chhinchhun

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap