ពេជ្រ សុគន្ឋា

ពេជ្រ សុគន្ឋា

Pich sokunthea

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap