ស៊ុយ រិទ្ឋ

ស៊ុយ រិទ្ឋ

Suy Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap